آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مشاهده مقاله 160,212
تعداد مقالات ارسال شده 911
تعداد مقالات پذیرفته شده 126
درصد پذیرش

14

زمان پذیرش (روز)

143

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان