آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مشاهده مقاله 151,064
تعداد مقالات ارسال شده 875
تعداد مقالات پذیرفته شده 114
درصد پذیرش

13

زمان پذیرش (روز)

147

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 25، اسفند 1401، صفحه 1-200 

اخلاق حرفه ای بازجو

صفحه 155-186

20.1001.1.23833025.1401.12.2.6.8

محمود یوسف وند؛ محمد مهدی یوسف وند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان