رابطه دین و اخلاق در قرآن

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

دانش اخلاق به حوزه‌های مختلف توصیفی و توصیه‌ای در زمینه مباحث معرفت‌شناختی، منطقی و ارزشی می‌پردازد. تبیین رابطه اخلاق و دین، یکی از مباحث گسترده اخلاق‌پژوهی است. اخلاق در اینجا به معنای گزاره‌ها و علم اخلاق و دین نیز به معنای حقایقی است که بیانگر بینش، منش و کنش دنیوی در راستای سعادت انسانی باشند. در تبیین ارتباط اخلاق و دین، سه رویکرد وجود دارد که عبارتند از: تباین، اتحاد و تعامل. نگارنده با بهره‌گیری از آیات قرآن به نظریه تعامل اخلاق و دین روی آورده و نیازمندی‌های دین به اخلاق و وابستگی اخلاق به دین را تبیین کرده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religion and Ethics in Quran

نویسنده [English]

  • Abdulhussein Khosropanah
چکیده [English]

Ethics explains various descriptive and prescriptive areas of epistemological, logical and valuable topics. Defining the relationship between ethics and religion is one of the common topics in ethics researches. In here morals means statements and ethics, and religion a series of realities expressing mundane vision, manner and actions leading to human happiness. There are three approaches in defining the relationship between the ethics and religion: differentiation, unification and interaction. Utilizing Quranic verses, author has expressed the ethics interaction theory and religion independence to ethics and vice versa.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Ethics
  • Relationship
  • Quran
## 1. قرآن کریم. ##
2. نهج البلاغه. ##
3. اوستا، (1379) ترجمه و پژوهش هاشم رضی، بی‌جا:‌ انتشارات بهجت، چاپ اول. ##
4. جوادی آملی، عبدالله، (1372) شریعت در آینه معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا. ##
5. ـــــــــــ ، (1381) رحیق مختوم، قم: اسراء. ##
6. طباطبایی، محمد حسین، (1394ق) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ##
7. طهماسبی، علی، (1379) دغدغه فرجامین، تهران: انتشارات یادآوران. ##
8. عروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعه، (بی‌تا) تفسیر نور الثقلین، قم: مطبعة العلمیة، چاپ دوم. ##
9. فرانکا، ویلیام کی، (1382) فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم: مؤسسه طه. ##
10. کاپلستون، فردریک، (1375) تاریخ فلسفه کاپلستون، ج8، ترجمه ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اهی‌، تهران: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی. ##
11. کتاب مقدس، (1380) ترجمه فاضل خان همدانی،‌ تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول. ##
12. کلینی، محمد بن یعقوب، (بی‌تا) اصول کافی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه. ##
13. مجلسی، محمدباقر، (1983) بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: انتشارات الوفاء. ##
14. مصباح یزدی، محمد تقی، (1373) آموزش فلسفه، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات. ##
15. ـــــــــــ ، «دین و اخلاق»، قبسات، شماره 13. ##
16. هاسپرز، جان، (1372) فلسفه دین، قم: دفتر تبلیغات. ##
17. الیاده، میرچا، (1374) فرهنگ و دین، زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات طرح نو. ##
18. ـــــــــــ ، (۱۳۸۴)خدا در فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.##