راهنمای نویسندگان

شیوه‌‌‌‌‌نامه مقالات و راهنمای نویسندگان

دو فصلنامه اخلاق وحیانی، پذیرای مقالاتی است که با نگاهی نو در حوزۀ اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق تحقیق و تألیف شده‌‌‌‌‌اند.

 در مقالات ارسالی، رعایت اصول ساختاری و نکات نگارشی زیر  ضروری است:

1. مقالات نباید پیش‌‌‌‌‌تر چاپ شده یا براى چاپ به جایی ارسال شده باشد.

2. حجم مقالات، نباید کم‌‌‌‌‌تر از 3000 کلمه و بیش از 6500 کلمه باشد.

3. شیوه ارجاع دهی درون متنی و مطابق APA خواهد بود: (شیوه ارجاع دهی APA)

أ. ارجاع به کتاب: (نام خانوادگى نویسنده، سال انتشار، جلد/ صفحه) مثال(جوادی آملی، 1392، ج 1/ ص 222)

ب. ارجاع به مقاله: (نام خانوادگى نویسنده، سال انتشار: صفحه)مثال(جوادی آملی، 1392، 10)

 ج. ارجاع به سایت:(نام خانوادگی نویسنده، سال نشر)  مثال: (جوادی آملی، 1392)

د. ارجاع به تعلیقه: درون متن (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، تعلیقه/صفحه) مثال: (ملاصدرا، 1490، تعلیقه/160)

4. شیوه و ترتیب مشخصات کتاب‌‌‌‌‌ها و مقالات در فهرست منابع:

أ. کتاب: نام خانوادگى، نام نویسنده (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب. مترجم و محقق در صورت ترجمه یا تحقیق. محل نشر: نام ناشر.

ب. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار مقاله یا نشریه). عنوان مقاله. مترجم، نام نشریه. دورۀ انتشار، شمارۀ انتشار، صفحات.

ج. سایت: نام خانوادگی، نام، نام سایت یا  وب سایت شخصی، [دسترسی (این کلمه باید ذکر شود) روز ماه سال (مثلاً 12 مرداد 1395 همان سال نشر باید باشد)].  URL> (چپ چین)

د. تعلیقه (نام خانوادگی، نام،( سال نشر)، عنوان اثر، نام تعلیقه/ مترجم و محقق در صورت ترجمه یا تحقیق، نام ناشر، محل نشر.

   نکته1؛ چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته است با حروف الف باء مشخص و تفکیک شوند: (نام خانوادگى نویسنده، سال انتشار، الف[ب، ج و...]: جلد/ صفحه)

 نکته 2؛ درباره «ر.ک»: اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده است، «ر.ک» از ارجاع درون متن باید حذف شود. اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطلاع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامده است، باید اطلاعات کتابشناختی کامل در پانویس (پاورقی) بیاید و  از بخش منابع پایانی مقاله هم حذف شود.

5. پانوشت‌‌‌‌‌های توضیحی و معادل‌‌‌‌‌های لاتین اصطلاحات خاص، در پایین صفحه و با شماره‌‌‌‌‌گذاری مستقل ذکر شود.

 6. برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم‌‌‌‌‌افزارهای معتبر استفاده شود.

7. مقالات برگرفته از پایان‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها، همراه با نام و تأیید استاد راهنما باشد.

8. چاپ مقالات، مشروط به رعایت نکات فوق و تأیید هیأت تحریریه و داوران نشریه است.

9. نشریه در ویرایش مقالات ارسالی، آزاد است.

10. زمان تقریبی بررسی و ارزیابی مقاله چهار الی پنج ماه پیش بینی می شود.

11. ارزیابی و امتیازدهی مقالات براساس مؤلفه های زیر است لذا بدیهی است نویسنده قبل از ارسال مقاله با دقت بر تک تک این مولفه ها نوشته خود را تنظیم نمایید:

 1. محتوی؛ اهمیت، اصالت، عمق و برخورداری از اندیشه‌های بدیع، خلاق، راهگشا و مستدل (حداکثر امتیاز 14)

2. فایده؛ ارزشمندی علمی و قابلیت کاربردی و بنیادی  رفع نیاز فعلی یا آتی ، حل یا کاهش مشکل، و یا گسترش مرز دانش، و غنا بخشی به آن (حداکثر امتیاز 12)

 3. تکمیل‌کنندگی؛ قرار داشتن در جهت پیشبرد و تکمیل پژوهشهای قبلی و ایجاد زمینه و طرح مسئله برای پژوهشهای بعدی در موضوع مورد نظر(حداکثر امتیاز 10)

 4. روشمندی؛ رعایت اصول روش تحقیق علمی مانند تبیین، توصیف، مقایسه و ارزیابی و ...(حداکثر امتیاز 10)

 5. رعایت ساختار علمی؛ عنوان، مقدمه، بیان مسئله یا سؤال پژوهشی تعیین دقیق و مشخص هدف یا اهداف، طرح فرضیه، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و پیشنهادات (حداکثر امتیاز 10)

 6. سازماندهی و انسجام؛ هماهنگی و نظم منطقی، مرتبط بودن  دربرداشتن مباحث اصلی و پرهیز از زیاده‌نویسی، اطناب و حاشیه‌روی و برخورداری از هویتی یکپارچه و منسجم (حداکثر امتیاز 10)

 7. رعایت اصول چکیده نویسی(مهرینک) شامل:1. موضوع: بیان دقیق موضوع و مساله اصلی مقاله 2. هدف: بیان اهداف تحیقق 3. روش: بیان روش تحقیق 4. یافته ها: ذکر موجز داده های پژوهش 5. نتایج: ذکر اجمالی نتایج تحقیق 6. کلیدواژه ها: ذکر کلید واژه ها به صورت جزئی و قابل جستجو (حداکثر امتیاز 8)

 8. ادبیات و زبان تخصصی؛ استفاده از واژه‌ها، مفاهیم، اصطلاحات، قواعد و سایر اختصاصات رایج در زمینه علمی (حداکثر امتیاز 8)

 9. منابع؛ اعتبار، دست اول بودن، گستردگی واقعی و تازگی منابع مورد استفاده (حداکثر امتیاز 8)

 10. نحوة گزارش؛ بیان ساده، رسا، روشن و قابل درک برای مخاطبین مورد نظر (حداکثر امتیاز 5)

 11. اولویت؛ میزان اولویت موضوع مورد پژوهش موضوعات مربوط به مبانی و آرای استاد جوادی آملی و ارجاع به آثار ایشان از اولویت بیشتری برخوردارند (حداکثر امتیاز 5)