اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. رعایت قوانین و اصولی اخلاقی  کپی مطابق سایت کوپ.

2.مقالات ارسالی به نشریه نباید پیشتر در جایی چاپ شده باشد

3.در صورت ارسال همزمان مقاله به نشریه، سایت و یا مرکز علمی دیگر اطلاع رسانی شود

4.به نظرات ارزیابان محترم نشریه احترام گذاشته شود

5.مقالات چاپ شده در نشریه  لزوما بیانگر نظر و رأی پژوهشگاه و نشریه نخواهد بود و عواقب علمی و عملی مقاله به عهده خود نویسنده است.

6. در صورت استفاده از آثار دیگران لزوما باید ارجاع دهی دقیق صورت گیرد.