اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه استاد حوزه علمیه

israethicsgmail.com

سردبیر

مسعود آذربایجانی

استادپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

israethicsgmail.com

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه کارشناسی ارشد/ خارج حوزه

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد دیلمی

دانشیار دانشگاه قم دانشیار دانشگاه قم

israehikmatyahoo.com

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه باقر العلوم7

h.parsaniayahoo.com

علی شیروانی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

shirvanirihu.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه استاد دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

محمد محمدرضایی

استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

mmrezai391yahoo.com

مرتضی واعظ جوادی

استاد حوزه علمیه قم

mt-esraahotmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

احمد احمدی

فلسفه استاد دانشگاه تهران و مدیر سازمان سمت

mehdizadesamt.ac.ir

امیر خواص

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
sajed1362yahoo.com

محمد فنایی اشکوری

دانشیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

www.fanaei.ir/
fanaei.irgmail.com