اخلاق در دین زرتشت از منظر مینوی خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

اخلاق در دین زرتشت، پیوند عمیقی با سرشت هستی دارد. اقتدار مطلق اهوره‌مزدا در جهان و نجات انسان در دین زرتشت، در گرو زیست اخلاقی انسان است. از این رو، این آرمان با رعایت تمام آنچه به عنوان اعتقادات، آیین و مناسک تلقی می‌شود، باید در ساحت‌های مختلف زندگی انسانی تحقق ‌یابد. آدمی در هر رتبه و جایگاه، باید با تمام قوا همراه با رعایت اخلاق، تلاش کند تا امشاسپندان را در خویشتن، متوطن سازد و جهانی را که به دست اهریمن آلوده گردیده، پاک کند و اهریمن را از پا در آورد. داشتن قلبی سلیم همراه با ایمانی سرشار از معرفت، بسیار ارزشمندتر از رفتار بیرونی است. انسان با یاری خرد که توأم با اختیار است، می‌تواند زمینۀ رشد اخلاقی را فراهم سازد. شایستۀ توجه است که اهریمن با آسیب رساندن به دانایی انسان و تقدیری که برای انسان رقم خورده، می‌تواند مانعی جدی در به کمال رسیدن انسان باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics in Zoroastrianism, from MinuyeXerad’s Perspective

نویسنده [English]

  • Mostafa Farhoodi
چکیده [English]

Ethics in Zoroastrianism has a strong bond with the nature of existence. In Zoroastrian religion, Ahura Mazda’s absolute authority in the world and the salvation of mankind is dependent upon mankind’s ethical life. Accordingly, this ideal must be realized in different aspects of human life by the observance of all that is considered as beliefs, rituals and rites. Human beings, in whatever position and rank they may be, must try at their full capacity, while observing ethics, to house AmeshaSpenta in themselves and to purify the world which has been contaminated by the Demon (Ahriman) and to annihilate the Demon. Having a sound heart accompanied by a faith based on an immense knowledge is to be treasured much more than the outward behavior. Human beings can pave the way for their moral development by seeking assistance with wisdom that is accompanied by freewill. It is noteworthy that the Demon can be a serious obstacle to human beings’ achieving perfection by damaging their wisdom and the destiny that is decided for them.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahura Mazda
  • Demon
  • Ethics
  • wisdom
  • Free Will
  • destiny
  • MinuyeKherad
##آموزگار، ژاله؛ احمد تفضلی (1386)، کتاب پنجم دینکرد، معین، تهران، چاپ اول. ##
بهار، مهرداد (1382)، بندهش، انتشارات توس، تهران. ##
بهار، مهرداد ، (1390)، ادیان آسیایی، نشر چشمه، تهران. ##
بهار، مهرداد ، (1362)، پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات توس، تهران. ##
بویس، مری (1381)، زرتشتیان، آداب و باورها، بهرامی، عسگر، انتشارات ققنوس، تهران. ##
بویس، مری ، (1375)، هخامنشیان، ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، انتشارات توس، تهران. ##
پاکتچی، احمد (1386)، مایه‌های فلسفی در ایران باستان، انتشارات دانشگاه امام صادق7، تهران. ##
تفضلی، احمد (1354)، مینوی خرد، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران. ##
پورداود، ابراهیم (1377)، یشتها، اساطیر، تهران. ##
دوستخواه، جلیل (1379)، اوستا، چاپ گلشن، تهران. ##
راشد محصل، محمدتقی (1385)، وزیدگیﻫای زادسپرم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ دوم. ##
سالم، احمدرضا (1385)، «نگاهی دوباره به داستان اکوان دیو» فروهر، سال41، شماره 418، ##
شاکد، شایول (1384)، از ایران زردشتی تا اسلام، ترجمۀ مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، تهران. ##
صفاری، نسترن (1383موجوداتاهریمنیدرشاهنامه، جام گل، کرج. ##
فضایلی، سودابه (1391)، پژوهشی در ایده‌ها، انسان‌ها و رویدادها در ادیان باستان، انتشارات دانشگاه ادیان، قم. ##
هینلز، جان (بی‌تا)، شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ احمد تفضلی و ژاله آموزگار، نشر چشمه، تهران. ##
مجموعه نویسندگان (1388)، جستاری در فلسفۀ زرتشتی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.
مهر، فرهنگ (1387)، دیدی نو از دینی کهن، چاپ دیبا. ##
Boyce,Mary,Zoroastrianism in Living Religions, Oxford, Blackwell. 1997. Encyclopaedia Iranica II. ##