دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 29، بهمن 1402، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

کاوشی قرآنی در اطلاق و نسبیت اخلاقی

صفحه 5-38

محمدمهدی فیروزمهر؛ سیدعلی اکبر حسینی رامندی