دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 26، خرداد 1402، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

مدل مفهومی معنای زندگی براساس آیات قرآن کریم

صفحه 5-35

20.1001.1.23833025.1402.13.1.1.8

محمد حسن حسینی؛ محمد صادق شجاعی؛ عبدالله رحیمی