اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه استاد حوزه علمیه

javadi-mqom.ac.ir

سردبیر

مسعود آذربایجانی

استادپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

israethicsgmail.com

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه کارشناسی ارشد/ خارج حوزه

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد دیلمی

دانشیار دانشگاه قم دانشیار دانشگاه قم

ahmad.deylamigmail.com

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه باقر العلوم7

h.parsaniaut.ac.ir

علی شیروانی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

shirvanirihu.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه استاد دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

محمد محمدرضایی

استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

mmrezaiut.ac.ir

مرتضی واعظ جوادی

استاد حوزه علمیه قم

javadi-mqom.ac.ir

امیر خواص

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره
khavasiki.ac.ir

محمد فنایی اشکوری

دانشیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

www.fanaei.ir/
fanaeiiki.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

احمد احمدی

فلسفه استاد دانشگاه تهران و مدیر سازمان سمت

mehdizadesamt.ac.ir