دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 25، اسفند 1401، صفحه 1-200 
اخلاق حرفه ای بازجو

صفحه 155-186

20.1001.1.23833025.1401.12.2.6.8

محمود یوسف وند؛ محمد مهدی یوسف وند