دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 24، آذر 1401، صفحه 1-200