دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، بهمن 1400، صفحه 1-360 
نقش کمال‌گرایی اخلاقی در تنظیم رفتار مصرفی

صفحه 297-334

20.1001.1.23833025.1400.11.2.10.5

سیدکاظم موسوی؛ محمدتقی سبحانی نیا؛ سید رضا حسینی