دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، مهر 1393، صفحه 1-192