بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

پرسش اصلی مقاله این است که ابزارهای اخلاقی اسلام برای تأمین امنیت بین‌الملل چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توانیم از وقوع جنگ پیشگیری کنیم و صلح و امنیت را برای مردم جهان به ارمغان آوریم؟ اهمیت گفت‌وگو دربارۀ این پرسش در وضعیت کنونی، نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا بشر امروز از انحطاط امنیتی در جهان رنج می‌برد. نویسنده سعی کرده با روش استنباطی، پاسخ پرسش مذکور را با بهره‌گیری از آثار آیت‌الله جوادی آملی بررسی کند. مدعای مقاله این است که ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت بین‌الملل، از چند جهت، قابل طرح است: اول، به لحاظ سطوح تحلیل که سه سطح: جهان اسلام، ادیان توحیدی و جهانی در آن وجود دارد؛ دوم، از نظر میزان فراگیری که به دو گروه مشترک میان هر سه سطح و اختصاصی هر سطح، قابل تقسیم است. مقاله به هر دو بحث پرداخته است. مبنای مفهومی و نظری مباحث، نظریۀ توحش طبیعی و تمدن فطری انسان است. بر این اساس، ویژگی‌های دین اسلام باعث می‌شود تا مدعی شویم که تنها مبنا و منبع برای تأمین امنیت بین‌الملل، آموزه‌های اسلامی، به‌ویژه آموزه‌های اخلاقی آن است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the ethical dimensions of international security from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Najaf Lakzaei
چکیده [English]

The main question of this research is that what the Islamic moral tools are for providing international security? In other words, how can stop the war and bring peace and security to the people of the world? In the current situation we need to explain the importance of this question, because human security in the world today suffers from degeneration. The writer in this research has tried, by inferential method, to answer this question according to Ayatollah Javadi Amoli's works. The author of this article claims that the islamic tools for providing international security are available in several dimentions. One is the levels of analysis that are  three: Islamic world, monotheistic religions, and all the world. Second, the amount of inclusion that is divided in two groups; shared by all three levels and specific of each level. This article deals with both issues. Conceptual and theoretical foundation of discussions in this research is the theory of natural savagery and natural civilization of human. The characteristics of Islam make us to claim that the only source and basis for providing international security is Islmic teachings, especially its moral teachings.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • International Security
  • Islam
  • transcendental security
  • nontranscendental security
  • Peace
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
افتخاری، اصغر؛ و قدیر نصیری (1383)، روش و نظریه در امنیت‌پژوهی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، چاپ اول.
جمعی از مؤلفان (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، گردآوری و ترجمۀ اصغر افتخاری، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
جوادی آملی، عبدالله (1389)، نرم افزار مجموعه آثار آیت‌الله جوادی آملی، نشر اسراء، قم.
جوادی آملی، عبدالله (1386)، شریعت در آیینه معرفت، نشر اسراء، قم.
جوادی آملی، عبدالله (1388)، اسلام و روابط بین‌الملل، نشر اسراء، قم.
جوادی آملی، عبدالله (بی‌تا/الف)، فلسفۀ حقوق بشر، نشر اسراء، قم، نسخۀ نرم افزار.
جوادی آملی، عبدالله (بی‌تا/ب)، تفسیر تسنیم، جلد 10 و 14، نشر اسراء، قم، نسخۀ نرم افزار.
عبدالله خانی، علی (1389)، نظریه‌های امنیت، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران.
کلینى (1365)، الکافی، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران.
کانت، ایمانوئل (1380)، صلح پایدار، ترجمه و مقدمه از محمد صبوری، انتشارات به باوران، تهران.
لک‌زایی، شریف (1387)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول، نشست‌ها و گفت‌وگوها، گفت‌وگو با آیت‌الله جوادی آملی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
لک‌زایی، نجف (1389)، «فلسفۀ امنیت از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، شمارۀ 49.
لک‌زایی، نجف (1390)، «امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی اسراء، شمارۀ7.
لک‌زایی، نجف (1391)، «دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی اسراء، شمارۀ9.
لک‌زایی، نجف (1389)، «کاربردهای امنیتی انسان‌شناسی حکمت متعالیه»، فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، شمارۀ 50.  
نصری، قدیر (1381)، «تأملی معرفت‌شناختی بر فلسفۀ سیاسی هابز و معنا و مبنای قدرت و امنیت در آن»، اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی.
هابز، توماس (1380)، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون، ترجمۀ حسین بشیریه، نشر نی، تهران.