تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت/ جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استاد یارپژوهگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در متون دینی بر اهمیت نیت در ارزشمندی رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تأکید شده است، این پژوهش با موضوع بررسی نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام و با هدف تحلیل و تبیین تأثیر نیت بر ارزشمندی عملکرد سازمانی بر اساس منابع دینی، آیات و روایات، انجام شده است. در این پژوهش برای گرد­آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آیات قرآن از روش تفسیر موضوعی و تحلیل اسنادی، در بخش روایات نیز از روش حدیث پژوهی سه مرحله‌ای استفاده شده است. در ادامه با تبیین شرایط نیت صحیح از منظر اسلام، نتیجه گرفته شده که تأثیر گذاری نیت بر عملکرد سازمانی محصول تأثیر گذاری نیت در دو محور نفس عمل و نتیجه عمل است؛ عملکرد مطلوب سازمانی عملکردی است که علاوه بر حسن فعلی، دارای حسن فاعلی و نیت صحیح باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical explanation of the relationship between intention and organizational performance from the perspective of Islam.

نویسندگان [English]

 • Asadullah َAhmadi 1
 • Abdullah Tavakkoli 2
 • Ali Aqapirooz 3
2 Assistant professor of Islamic studies Institute and University
3 Assistant professor, Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Abstract
Due to the importance of intention in the value of individual and organizational behaviors and practices from the Islamic point of view, which is emphasized in religious sources, this study aims to theoretically examine the relationship between intention and organizational performance from the perspective of Islam and with the aim of analyzing and explaining the effect of intention on value. Organizational performance is based on religious sources (verses and hadiths). In this research, the library method has been used for data collection and the method of thematic interpretation and documentary analysis has been used for the analysis of data in the holy verses section of the Holy Quran and Mr. Masoudi's three-stage hadith research method has been used in the narrations section. Finally, by explaining the conditions of correct intention from the perspective of Islam, the research has reached the conclusion that the effect of intention on organizational performance is the product of intentional influence on the two axes of action and the result of action. Have good deeds and good intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Intention
 • Performance
 • Organizational Performance
 1. فهرست منابع

  1. قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم.
  2. نهج البلاغه.
  3. احسایی، ابن ابی جمهور، (1403ق)، عوالی اللئالی، بی نا، قم.
  4. انصاری، محمد علی و دیگران، (1381)، مقدمه‌ای بر مبانی مدیریت اسلامی، بیان هدایت نور، بی جا.
  5. باقریان خوزانی، محمد، رجبی محمود(1394)، تأثیر نیت بر ارزش اخلاقی عمل از دیدگاه قرآن کریم، نشریه قرآن و شناخت، سال هفتم، شماره2(پیاپی 14)، ص 95- 114.

  بحرانی، هاشم، (1416ق)، البرهان فی تفسیرالقرآن، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه، بنیا