وضع نظریۀ اخلاق در عصر مدرن؛ واکاوی نظریۀ اخلاق اصالت چارلز تیلور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدآزادشهر

چکیده

در تاریخ اندیشۀ مدرن، دو نقطۀ عطف وجود دارد. اولی، انقلاب فلسفی- معرفتی دکارت است. ظهور و بسط فلسفۀ دکارت، به‌معنای زوال جهان‌بینی قرون وسطی، تولد سوژۀ انسانی و تغییرات اساسی در مباحث و موضوعات شاخه‌های گوناگون علمی بود. فلسفۀ او بر اندیشه‌های عصر جدید، مانند لیبرالیسم، دموکراسی، حقوق بشر، عقلانیت علمی و قانون‌گرایی روابط و نهادهای اجتماعی جدید مبتنی بود. برهمین‌اساس، هنجارها و داوری‌های اخلاقی دچار تغییرات بی‌سابقه‌ای شد. نقطۀ عطف دوم، در نیمۀ قرن بیستم رخ داد و بسیاری از اندیشه‌های عصر روشنگری را به افسانه و سراب تبدیل کرد. چارلز تیلور، یکی از نمایندگان چرخش فلسفی معاصر، معتقد است که معرفت‌شناسی طبیعت‌گرای دکارتی باعث غلبۀ تفسیر نسبی‌گرایانه، لذت‌گرایانه، اتمیستی و پوچ‌گرایانه از کنش اخلاقی و انحراف از آرمان اصالت اخلاقی مدرن شده است. وی افزون‌بر دفاع قاطع از ضرورت خودشکوفایی فردی و صداقت با خویشتن، دنبال فهم غنی‌تری از زندگی در چارچوب خیر‌های گریزناپذیر اخلاقی است. هدف از این پژوهش، ژرف‌اندیشی دربارۀ انسجام و کفایت اندیشۀ اخلاقی یکی از اندیشمندان برجستۀ فلسفۀ اخلاق معاصر است. این پژوهش نشان می دهد بازگشت نظریۀ اخلاقی تیلور به سنت رمانتیسیسم برای احیای تعالی اخلاقی نارساست و به فضیلت‌گرایی دینی بسیار نزدیک‌تر است تا آرمان اصالت مدرن. همچنین کمک گرفتن از منابع مختلف توجیه اخلاق اصالت، به ابهام‌ها و تعارض‌های نظریۀ وی افزوده است. چون تیلور فیلسوفی تحلیلی است، روش‌شناسی این پژوهش، تحلیلی- انتقادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Condition of Moral Theory in Modern Age; An Analisys of Charles Taylor's Theory of Authenticity Ethics

نویسنده [English]

 • Hasan Boozhmehrani
Assistant Professor
چکیده [English]

There are two turning points. The first one finds its roots in Descartes revolution of philosophy and epistemology. the historical appearance and expansion of Descartes philosophy was equal to the decline of the Middle Ages's worldview and the bith of human subject and overall changes in debates and subjects of different scientific branches. And according to the ideas of the modern age such as liberalism, democracy, human rights, scientific rationality and legalism new social organizations and relationships were stablished. According to it, the understanding of moral rules and judgements went under exceptional changes. The second tuning point took place in the middle of the twentieth century. according to the contemporary Epistemology, many of the Enlightenment ideas were tuned into legends and illusions. Charles Taylor,bieleves that the expansion of Descartes Naturalist Epistemology was lead to overcomming the Relativist, Atomistic and Nihilist interpretaion of moral act and being misleaded from the ideal of modern Moral Authenticity. Taylor's theory of Moral Authenticity, along side giving a defence of the necessity of self-actualization and self-honesty trys to present a richer understanding of life in the framework of inevitable moral goods. It seems that Tylor's moral theory to return to Romanticism tradition in order to revitalize the moral excellence is Insufficient and is more religious Virtue -oriented rather than Modern Authenticity ideal. Also seeking the help of different sources like: communitarian relations, cultural- lingual traditions, Romanticism and Rousseau's inwardness to explaining and justifying the Moral Authenticity, has made his theory even more ambiguous.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral Authenticity theory
 • Naturalism
 • Modern Morality Theory
 • Romanticism
 • liberal democracy
 1. براتعلی پور، مهدی (1384)، شهروندی و سیاست نوفضیلت‌گرا، انتشارات تمدن ایرانی، تهران.
 2. بهشتی، سیدعلیرضا (1380)، بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی، انتشارات بقعه، تهران.
 3. تقی‌لو، فرامرز (1384)، «بررسی و نقد کتاب اخلاق اصالت، نوشته چارلز تیلور»، فصلنامه سیاست (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) شماره 67، بهار 84.
 4. تیلور، چارلز (1393)، زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار، ترجمۀ فرهنگ رجایی، انتشارات آگاه، تهران.
 5. لگنهاوزن، محمد (1382)، «نقد و بررسى کتاب اخلاق اصالت»، ترجمۀ منصور نصیری. فصلنامه نقد و نظر. شماره 29و30، بهار و تابستان 1382.
  1. Baker, D. P. (2000),"Charles Taylor's "Sources of the Self": A Trancedental Apologetic?" .International Journal for Philosophy of Releigion, Vol. 47, No. 3.
  2. Berlin, I. (1994), Philosophy In An Age of Pluralism, The Philosophy of Charles Taylor in Question, Tully, James, ed. (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press.
  3. Gauthier, David (1986), Morals by Agreement, Oxford University Press, New York.
  4. Jenkins, Richard (2012), "Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber at the Millennium", Mind and Matter, Vol. 10, Issue 2.
  5. Kerr, Fergus (2004), "The Self and the Good: Taylor’s Moral Ontology" Abbey R (ed). Charles Taylor- Contemporary Philosophy in Focus, Cambridge, U. K: Cambridge University Press
  6. Micheal, Meijer (2014), "Strong Evaluation and Weak Ontology, The Predicament of Charles Taylor", International Journal of Philosophy and Theology, Vol. 75, No. 5.
  7. Laitinen, Arto (2003), Strong Evaluation without Sources. University of Jyväskylä Press.
  8. ____________ (2007), "MacIntyre and Taylor: Traditions,Rationality and Modernity" (https://www.academia.edu/9045639/MacIntyre_and_Taylor_Traditions_Rationality_and_Modernity).
  9. Taylor, C. (1985), Atomism: Philosophy and the Human Sciences Philosophical Papers 2, Cambridge, U. K.:Cambridge University Press.
  10. ___________ (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, Cambridge.
  11. ______________,(1992) The Malaise of Modernity (Concord, Ontario: Anansi, 1991). Republished as The Ethics of Authenticity (Cambridge, MA: Harvard University Press,.
  12. ______________ (1996a). The Concept of a Person: Philosophical Papers 1 (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 7th edn. 1996).
  13. ______________,(1996b). Self Interpreting Animals: Human Agency and Language: Philosophical Papers 1 (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 7th edn. 1996).
  14. ______________,(1996c). What is Human Agency.Self Interpreting Animals: Philosophical Papers 1 (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 7th edn. 1996).
  15. _____________,(1997a).Overcoming Epistemology: Philosophical Arguments (Cambridge, MA: Harvard University Press,2nd edn.
  16. _____________,(1997b).Irreducibly Social Goods:Philosophical Arguments (Cambridge, MA: Harvard University Press,2nd edn.
  17. _____________,(1997c).Cross-Purposes:The Liberal-Communitarian Debate: Philosophical Arguments (Cambridge, MA: Harvard University Press,2nd ed.
  18. ______________,(1991). Comments and Replies. Inquiry vol. 34, No. 2.