بنیادهای اخلاق بودایی و الگوهای غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

گوهر تعالیم بودا بر پایۀ قانون طبیعی (درمه) یا نظم اخلاقی نهاده شده است. این درمه با قانون حاکم بر کردارهای اخلاقی (کرمه) پیوند می‌خورد. این دو مفهوم در کنار چند مفهوم دیگر، بنیاد‌های اخلاق بودایی را می‌سازند. این مفاهیم در همۀ شاخه‌های بودایی به کار می‌روند، جز آن‌که تأکید بر آن‌ها در مکتب‌های گوناگون، با هم فرق می‌کند. در این میان، بوداییان غربی نیز کوشیده‌اند تا این مفاهیم اخلاقی بودایی را در چهارچوب الگوهای غربی توضیح دهند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Buddhist Ethics and the Western Models

نویسنده [English]

  • Alireza Shojaaii
چکیده [English]

Faculty member, University of Religions and Denominations (al.shojai@gmail.com) The essence of Buddhist teachings is based on the law of nature (Dharma) or ethical order, and Dharma is, then, linked with the laws governing the ethical practices (i.e. Karma). These two concepts, along with a number of other concepts, construct the foundations of Buddhist ethics. These concepts are equally utilized in all sects of Buddhism, yet, in different sects, different amount of emphasis is put on each of them. Meanwhile, the western Buddhists have also attempted to explain these Buddhist ethical concepts within the framework of western models.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhist ethics
  • Dharma
  • Karma
  • Dana
  • Ahimsa
  • Krona
  • Opaya
##پاشایی، ع. (1383)، بودا، نشر نگاه معاصر، تهران. ##
پاشایی، ع ، (1386). سورۀ نیلوفر، انتشارات فراروان، تهران. ##
شومان، ‌هانس ولفگانگ (1375)، آیین بودا (طرح تعلیمات ومکتب‌های بودایی)، برگردان ع. پاشایی، نشر فیروزه، تهران. ##
کازینز، ال. اس (1384)، آیین بودا در جهان امروز، برگردان علیرضا شجاعی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم. ##
Anguttara Nikāya, ed. Buddhist Publication Society, Kandy, SriLanka, 1971. ##
Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ##
Digha Nikāya, Long Discourses of the Buddha, trns by Mrs. A. A. G. Bennet, 1998. ##
Findly, Ellison Banks. Dana, Giving and Getting in Pali Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidas, 2003. ##
Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ##
Keown, Damien and Prebish, Charles S. (Ed), E ncyclopedia of Buddhism, London and New York, Routledge, 2007. ##
Keown, Damien, Buddhist ethics. New York: Oxford University Press, 2005. ##
Keown, Damien. Contemporary Buddhist Ethics. London: Curzon Press, 2000. ##
Keown, Damien. The Nature of Buddhist Ethics. Basingstoke: Palgrave, 2001. ##
King, Sallie B. Socially Engaged Buddhism, University of Hawai‘i Press, 2009. ##
Majjhima Nikāya, the Middle Length Discourses of the Buddha, trns by Bhikkhu Nanamoli, Buddhist Publication Sosiety, Boston, 1995. ##
Queen, Christopher, Engaged Buddhism in the West, Boston: Wisdom, 2000. ##
Queen, C. S. and King, S. B., eds., Engaged Buddhism: Buddhist  iberationMovements in Asia, Albany, State University of New York Press. 1996. ##
Samyutta Nikāya, the connected Discourses of the Buddha, trns by Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publication, Boston, 2000. ##
Saddhatissa, Hammalava. Buddhist Ethics. Boston, MA: Wisdom, 1997. ##
Wijayaratana, M. Buddhist Monastic Life (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). ##