«اخلاق وحیانى»

نویسنده

پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

چکیده

نظام اخلاقى در اسلام از جهاتى با ساىر نظام‌هاى اخلاقى متماىز است که ىکى از مهم‌ترىن آنها از حىث مبدأ فاعلى است. نظام‌هاى دىگر عقل، اجتماع، فطرت، طبىعت و عوامل دىگرى را در پىداىش گزاره‌هاى اخلاقى دخىل دانسته‌اند؛ اما به اجماع علماى دىنى، فن اخلاق اسلامى از منبعى وحىانى سرچشمه مى‌گىرد. مواد فن اخلاق از مبانى خاصى به‌دست مى‌آىد که آن مبانى از منبعى وحىانى برگرفته مى‌شود. اىن سه عنصر (مواد، مبنا و منبع) طورى با هم عجىن شده‌اند که اگر ماده‌اى از مواد اخلاق به مبناىى بازگردد که به منبع وحى استناد نداشته باشد، آن اخلاق را «اخلاق اسلامى» نمى‌گوىند. مقاله حاضر درصدد تبىىن محتواىى اخلاق اسلامى و بازشناسى آن از ساىر مکاتب اخلاقى است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revelatory Ethics

نویسنده [English]

  • Ayatullah Jawadi Amuli
## قرآن کریم. ##
بسطامی، علی بن طیفور، (1384)، منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، تهران: حکمت، چاپ ششم. ##
تمیمی آمدی، عبدالواحد، (1366)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات، چاپ اول. ##
سیدرضی، ابوالحسن محمد، (1414 ق)، نهج البلاغه، قم: هجرت، چاپ اول. ##
کلینی، محمدبن یعقوب، (1362)، الکافی، تهران: اسلامیه، چاپ دوم. ##
جلال الدین محمد بلخی رومی (مولوی)، (1382)، مثنوی معنوی، به اهتمام: توفیق سبحانی، تهران، چاپ سوم.##