بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

در دنیای معاصر، به‌ویژه در شهرنشینی، تغییرات چشمگیری رخ داده که زندگی را کنار همسایگان با آسیب‌های متعددی مواجه کرده است. در  این پژوهش، با مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، سه آسیبِ معاشرت و تعامل سازنده نکردن با همسایگان، ضعف مشارکت همگانی در مدیریت مجتمع و مزاحمت‌های همسایگی را در زندگی آپارتمانی بررسی می‌کنیم و راهکارهای اخلاقی می‌دهیم. مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از افزایش آگاهی همسایگان از جایگاه یکدیگر و حقوق متقابلشان، رعایت اصول اخلاقی در مدیریت مجتمع، درک درست از اجتناب‌ناپذیر بودن برخی اذیت‌ها در زندگی همسایگی، پایبندی همگان به اخلاق همسایگی و بالاخره یاری گرفتن از مراجع قانونی (آخرین راهکار) با تلاش برای احیای دوستی و برادری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neighborhood Problems in Apartments and Ethical solutions for Them

نویسندگان [English]

  • ali malakoutinia 1
  • mohammad taghi sobhaninia 2
1 Assistant Professor at Quran & Hadith University
2 Assistant Professor at Quran & Hadith University
چکیده [English]

In the contemporary world, especially in urbanized areas, significant changes have taken place that makes bad effects on neighbors’ relationships, in particular for whom live in apartments. In the present study, with the help of a descriptive-analytical method, we will investigate three threats that endanger apartment-living in urbanized areas: the lack of communication and constructive interaction with neighbors, weakness of participation in the management of apartment shared affairs, and neighborly disturbances, for which we will suggest some ethical solutions. The most important solutions include increasing the neighbors' awareness of each other's status and mutual rights, observing ethical principles in managing the shared affairs of the apartment, understanding the inevitability of some disturbances in neighborly life, adhering to neighborly ethics, and finally appealing to jurisdiction (the last resort) by trying to revive friendship and brotherhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ethics
  • Neighborhood
  • apartment-living
  • urbanization
  • ethical education
  • social relations
احمدعطا، محمد عبدالقادر(1409ق)، مکارم‎الاخلاق، ابن أبی الدنیا، تحقیق: دارالکتب العلمیۀ، بیروت.
ارسطو(1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، طرح نو، تهران.
افشارکهن، جواد؛ صادقی، رسول(1385)، «تعامل جمعیت و نظام اجتماعی؛ رویکردی جامعه‎شناختی به مسئله جمعیت»، فصلنامۀ نامۀ انجمن جمعیت‎شناسی ایران، شمارۀ 2، ص 195 – 215.
برنجکار، رضا(1381) «نقد ارسطو ازنظریه سقراطی افلاطونی وحدت فضیلت و معرفت»، نامه مفید، شماره 34، ص49 -66.
بیرو، آلن(1380)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران، چاپ چهارم.
تمیمی آمدی، عبد‎الواحد(1366)، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، محقق/ مصحح: مصطفی درایتی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
جوادی آملی، عبدالله(1388)، تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم، نشر اسراء، قم.
حر عاملی، محمد بن حسن(1409ق)، وسائل‎الشیعة(سی جلدی)، مؤسسة آل‎البیت، قم، چاپ اول.
حسین‎زاده، علی(1390)، «کارکردها و فنون مدارا در زندگی اجتماعی»، ماهنامۀ معرفت، شماره 160، ص 97 – 112.
دیلمی، حسن بن محمد، (1408)، اعلام الدین فی صفات المؤمنین، موسسه آل البیت علیهم‎السلام ، قم. چاپ اول. 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1374)، مفردات الفاظ القرآن(چهارجلدی)، ترجمه و تحقیق: غلامرضا خسروی حسینی، نشر مرتضوی، تهران.
ربانی، رسول و کجباف، محمدباقر(1386)، روان‎شناسی اجتماعی(دیدگاه‎ها و نظریه‎ها)، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.
شریف‎الرضی، سیدمحمد(1414ق)، نهج‎البلاغة (الصبحی صالح(، محقق/ مصحح: فیض‎الاسلام، هجرت، قم، چاپ اول.
صدوق، محمد بن علی(1362)، الخصال(2 جلدی)، محقق/ مصحح: علی‎اکبر غفاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، چاپ اول.
صدوق، محمد بن علی(1406ق)، ثواب‎الأعمال و عقاب‎الأعمال، دارالشریف‎الرضی للنشر، قم، چاپ دوم.
طباطبایی، سیدمحمد حسین(1394ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، نشر اسماعیلیان، قم.
طبرسی، ابوالفضل علی بن الحسن(1385ق)، مشکاة‎الأنوار فی غرر‎الأخبار، المکتبة الحیدریة، نجف، چاپ دوم.
طوسی، محمد بن حسن(1411)، مصباح المتهجد، بیروت، موسسۀ فقه، چاپ اول.
عمادی، عبدالله(1393)، معیارها و شاخص‎های رفتاری رفق در روابط همسران از منظر قرآن و حدیث و طراحی مقیاس آن(پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه قرآن و حدیث، قم.
فارابی، ابونصر محمد(1366)، السیاسة المدنیة، تهران، انتشارات الزهرا، چاپ اول.
فلّاح، محمد جواد(1388)، اخلاق همسایه‎داری و آپارتمان‎نشینی، مرکز پژوهش‎های اسلامی صداوسیما، قم، چاپ اول.
قاضی‎زاده، هورامان و مسعود کیان‎پور(1394)، «بررسی بی‎تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)»، مجلۀ پژوهش‎های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ 9، ص 59 – 78.
کوفى اهوازى، حسین بن سعید(1402ق)، الزهد، قم، المطبعة العلمیة، چاپ دوم.
کلینی، محمد بن یعقوب (1429ق)، الکافی(15جلدی)، دار‎الحدیث، قم، چاپ اول.
لوزیک، دانیلین(1383)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمۀ سعید معیدفر، امیرکبیر، تهران.
لیثی واسطی، علی بن محمد(1376)، عیون‎الحکم و المواعظ، دار‎الحدیث، قم، چاپ اول.
مجلسی، محمدباقر(1403)، بحار‎الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.
محسنی تبریزی، علیرضا و همکاران(1390)، «مطالعۀ میزان مشکلات آپارتمان‎نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج»، دوفصلنامۀ تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شمارۀ 2، ص 12 ـ 32.
معین، محمد(1385)، فرهنگ فارسی، راه رشد، تهران، چاپ دوم.
میرزایی، محمد(1380)، «طرحی از مسائل اجتماعی با تأکید بر مسئله طلاق و روند تغییرات آن در ایران»، نامۀ انجمن جامعه‎شناسی ایران(گاهنامه)، شمارۀ 4، ص 11 – 31.
نادری، حمدالله و همکاران(1388)، «الگوسازی ساختاری رابطۀ بین بیگانگی و بی‎تفاوتی»، مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شمارۀ 14، ص 29 – 59.
نوابخش، مهرداد و جابر میرزاپوری ولوکلا(1394)، «تحلیل جامعه‎شناختی تأثیر بی‎هنجاری بر بی‎تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بابل)»، مجله مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال هفتم، شمارۀ 3، ص 53 – 68.
نوابخش، مهرداد و مریم رفیعی‎پور(1387)، «بررسی جامعه‎شناختی روابط همسایگی در مجتمع‎های مسکونی شهر تهران»(مطالعۀ موردی منطقۀ دو شهرداری)، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال اول، شمارۀ 1، ص 51 – 65.
نوری، حسین بن محمدتقی(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، محقق/ مصحح: مؤسسة آل‎البیت علیهم‎السلام، مؤسسة آل‎البیت علیهم‎السلام، قم، چاپ اول.
ورّام، مسعود بن عیسی ورّام بن ابی فراس(1410ق)، مجموعه ورّام، مکتبة فقیه‏، قم، چاپ اول.
یزدان‎پناه، لیلا(1386)، «موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، سال هفتم، شمارۀ 26، ص 105 – 130.
Poato, the portable plato: Protagoras, Symposium, Phaedo, and the Republic; f:d, scott Buchanan, usa, penguin books,1977.