نسبت نظریة اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفة اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه و کلام اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیرالدین طوسی، یکی ازنظریات هنجاری بسیار مهم در اخلاق فلسفی اسلامی است. به‌روزرسانی این نظریه و مشخص کردن نسبت آن با نظریات هنجاری در فلسفۀ اخلاق معاصر، اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ما از این پژوهش، این است که با معرفی نظریات هنجاری اصلی در فلسفۀ اخلاق معاصر، نسبت نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را با هریک از آن‌ها مشخص کنیم تا معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی در نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر مشخص شود. چنین کاری ضمن به‌روزرسانی نظریۀ اخلاقی وی، استفاده از این نظریه را در اخلاق کاربردی امکان‌پذیر می‌کند. یافته‌های این پژوهش نمایانگر این است که نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر  با هرسه نظریۀ نتیجه‌گرایی، تکلیف‌گرایی و اخلاق فضیلت‌محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت‌محور در نظریۀ وی غلبه دارد؛ پس می‌توان گفت نظریۀ هنجاری خواجه‌نصیر قرائتی از اخلاق فضیلت‌محور است. تلاش کردیم با روش تحلیلی، نظریۀ اخلاقی خواجه‌نصیر را ازحیث معیار سنجش ارزش‌های اخلاقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخلاق فضیلت‌محور مشخص کنیم.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Nasir al-Din al-Tusi’s Moral Theory and the Normative Theories in Contemporary Moral Philosophy with an Emphasis on Virtue Ethics

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Soleiman Meigooni 1
  • Mohammad Saeedimehr 2
1 PHD of philosophy and kalam
2 phd of philosophy and kalam
چکیده [English]

The moral theory of Nasir al-Din al-Tusi is an important normative theory in the Islamic philosophical ethics. It is important to update this theory and specify its relationship with other normative theories in contemporary moral philosophy. Introducing the principal normative theories in contemporary moral philosophy, the present study specifies the relationship between the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi and these contemporary ones, so that we can find the evaluation criterions for moral values in Nasir al-Din al-Tusi’s moral theory. In this way, his moral theory will be updated, which makes it possible to use this theory in applied ethics. Our findings show that Nasir al-Din’s moral theory has relationships with all three kinds of consequentialism, deontological ethics and virtue ethics. However, there are more elements of virtue ethics in his theory, so that we can say that the normative theory of Nasir al-Din al-Tusi is a version of virtue ethics. We have explained the evaluation criterions for moral values in the moral theory of Nasir al-Din al-Tusi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasir al-Din al-Tusi
  • Consequentialism
  • Deontological Ethics
  • Virtue Ethics
  • Happiness
ارسطو،( ۱۳۸۶ )، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه صلاح الدین سلجوقی، انتشارات عرفان، تهران.
پالمر، مایکل،( 1389)، مسایل اخلاقی متن آموزشی فلسفۀ اخلاق، انتشارات سمت، تهران.
خواجه‌نصیرالدین طوسی،( 1391)، اخلاق ناصری، انتشارات خوارزمی ،تهران.
خواجه‌نصیرالدین طوسی،(  1376 )، اوصاف الاشراف، انتشارات علم، تهران.
روبرت بی، لاودن،( ۱۳۹۲ )، دانشنامه فلسفۀ اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتی، انشارات سوفیا، تهران.
فرانکنا، ویلیام کی،( 1383 )، فلسفۀ اخلاق، ترجمه هادی صادقی، انتشارات طه ، قم.
هولمز، رابرت ال،( 1385 )، مبانی فلسفۀ اخلاق، ترجمه مسعود علیا، انتشارات ققنوس، تهران.
Baril, Anne, (2014), Eudaimonia in Contemporary Virtue Ethics, USA, Acumen
Carlson, Erik,( 2010),Consequentialism Reconsidered, United States, Uppsala University Seweden
Chappell, Timothy,( 2014), Virtues and Ruls,  USA, Acumen
Christine Swanton,( 2003),Virtue Ethics A Pluralistic View, New York, Oxford University Press
Driver, Julia, (2007), Ethics in Fundamentals, UK, Blackwell Publishing
Fieser, James.( 2010), Aristotle Ethics Moral Development and Human Nature, New York, Hope May
Gardiner, Stephen M(2005), Virtue Ethics Old and New, New York, Cornell University Press
Hinman, Lawrence,( 2003), Ethics, US, Thomson Wadsworth
Hursthouse, Rosalind, (1999), On Virtue Ethics, New York, Oxfor University Press
Jacquie, L.Etang.( 1992), A Kantian Approach To Codes Of Ethics, Netherland, Kluwer Academic Publisher.
Joel J, Kupperman( 2009), Virtue In Virtue Ethics, USA, Springer.
Kagan, Shelly ( 1998), Normative Ethics, UK,Westview Press
Miller, Christian, 2014), Problem of Character, USA, Acumen
Oakley, Justin, (2014), Virtue Ethics and Utilitarianism, USA, Acumen
Russell, Daniel G, (2013), Virtue Ethics, UK, Cambridge University Press
Stephen M, Gardiner, (2005), Virtue Ethics Old And New, United States, Cornell University Press
Tim, Mulgan, (2005),Demands Of Consequentialism, New York, Celarendon Press
Zagzebski, Linda, 2006, Admirable Life and Desirable Life, New York, Oxfor University Press.