درآمدی بر اخلاق یهودی (منابع، غایت و ویژگی‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کلام، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

چکیده

بررسی اخلاق در ادیان ابراهیمی از موضوعاتی است که ما را در شناخت مشترکات فرهنگی ادیان، بسیار یاری می‌کند. در این میان، بررسی منابع و خصوصیات اخلاق یهودی به عنوان قدیمی‌ترین دین ابراهیمی، جایگاهی کلان و بایسته دارد. در این مقاله، ابتدا اصلی‌ترین غایت در اخلاق یهودی یعنی «خداگونگی» نقد و بررسی شده است. همچنین ویژگی‌های اخلاق یهودی مطرح شده است که ما را در مقایسۀ تطبیقی آن با مکاتب اخلاقی دیگر، یاری می‌رساند. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارتند از گستردگی، عمل‌گرایی، قومی‌گرایی و عدم طرح منسجم مباحث. در پایان، مهم‌ترین منابع گزاره‌های اخلاقی دین یهود را بازخوانی می‌کنیم که منشأ تقسیم‌بندی ادوار تاریخی اخلاق یهود شده است. از میان این منابع، بر دو منبع «کتاب مقدس» و «تلمود» تکیه بیش‌تری شده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Jewish Ethics (References, the End, and Characteristics)

نویسندگان [English]

  • Amir Khavass 1
  • Seyed Mohammad Hassan Saleh 2
چکیده [English]

The study of ethics in Abrahamic religions is among the undertakings that will greatly assist us in the understanding of the cultural commonalities of the religions. Meanwhile, studying the resources and characteristics of ethics in Judaism which is considered as the earliest Abrahamic religion is of great significance and importance. In the present research paper, first the principle end in Jewish ethics, i.e. theomorphy, has been reviewed. Moreover, the characteristics of Jewish Ethics have also been discussed as they can help us in conducting a comparative study of Jewish ethics and other ethical schools. The most important of these characteristics are broadness, pragmatism, ethnocentrism, and the absence of a coherent draft of the topics. Finally, the most important references of the Jewish ethical propositions will be revisited as they are the origin of the classification of different historical eras of Jewish ethics. Among these resources, the “Bible” and “Talmud” have been given more emphasis and attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jewish Ethics
  • Theomorphy
  • Ethical Pragmatism
##اشتاین سالتز آدین (1383)، سیری در تلمود، ترجمۀ باقر طالبی دارابی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم. ##
اپستاین، ایزیدور (1385)، یهودیت، بررسی تاریخی، ترجمۀ بهزاد سالکی ، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران. ##
ای، کهن (1350)، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمۀ امیر فریدون گرگانی، چاپخانۀ زیبا، تهران. ##
پرچم، اعظم؛ و مهدی حبیب‌اللهی (1392)، خاستگاه اخلاق یهودی در عهد عتیق، پژوهشنامۀ ادیان، بهار و تابستان، شماره 13، ص65 تا90. ##
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم(1382)، یهودیت،آیات عشق، قم. ##
لاتون، کلایو (1378)، اخلاق در شش دین جهان، ترجمۀ محمدحسین وقار، نشر اطلاعات، چاپ اول. ##
مصباح، مجتبی (1381)، فلسفۀ اخلاق، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، قم، چاپ نهم. ##
مناخم کلنر (1382)، اخلاق یهودی، ترجمۀ مهدی حبیب‌اللهی، هقت آسمان، بهار، ش17، ص235 تا250. ##
یوسفیان، حسن (1389)، کلام جدید، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. ##
Jacobs Louis, The Jewish religion, A companion, Oxford University press, New York, 1995. ##
Rotenstreih Nathan, Jewish philosophy in modern times, Holt, New York, 1968. ##
Eliade Mircea, The Encyclopedia of Religion, Macmillan Publishing Company, New York, V 7 & 8, 1987. ##