آموزۀ تسلیم، مبنایی برای اخلاق جهانی با موردپژوهی در اسلام و آیین هندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.

چکیده

قرآن کریم محوری‌ترین دعوت خود را دعوت به تسلیم در مقابل خدا قرار داده است. همچنین در آیین هندو به طور عام، و در برخی مکاتب آن به طور خاص، این اصل، جایگاهی به برجستگی جایگاه تسلیم در اسلام دارد. از طرفی، تسلیم در مقابل حقیقت را می‌توان جامع‌ترین اصل اخلاقی دانست. از این رو، بررسی تطبیقی این مفهوم می‌تواند مبنایی جهانی برای اخلاق فراهم کند که قرآن نیز آن را می‌پذیرد و بر آن تأکید دارد. این پژوهش تلاش دارد با تأمل در این آموزۀ اساسی، آن را به مثابه مبنایی برای اخلاق الاهی جهانی، فراپیش نهد. به این منظور، این اصل اساسی از باب موردپژوهی، در دو دین بزرگ از دو گونۀ اصلی ادیان جهان، بررسی شده است.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Doctrine of “Obedience”, a Basis for Universal Ethics througha Case Study in Islam and Hinduism

نویسندگان [English]

  • Ali Movahedian Attar 1
  • MohammadJavad Daaniali 2
1
2
چکیده [English]

The Holy Quran has made the call to obedience to Allah its central call. Similarly, the doctrine of obedience has as prominent a position as it does in Islam in the religion of Hinduism generally, and in some of its denominations specifically. Moreover, obedience to the truth can be taken as the most comprehensive ethical principle. Therefore, the comparative study of this concept which is also accepted and emphasized by the Quran can provide a universal basis for ethics. The present study is an attempt to put forth a basis for a universal Divine ethics by pondering this fundamental doctrine. To this end, this substantial principle has been subjected to a case study in two great religions from the main types of world religions.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • obedience
  • Allah
  • Universal Ethics
  • Convergence
  • Islam
  • Hinduism
##قرآن کریم. ##
آملی، سیدحیدر(1368ش)، جامع الاسرار، انتشارات علمی و فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ##
بهشتی، احمد(1375ش)، حق و باطل(2)، نشریه کلام اسلامی، شماره 18، تابستان. ##
سوامی، پرابوپاد، باکتی ودانتا(بی‌تا)، شری ایشوپانیشاد، مترجم نامعلوم، انجمن دوستداران فرهنگ ودایی. ##
صدوق، محمد بن علی(1403ﻫ.ق)، معانی الاخبار، دفتر انتشارات اسلامی، قم. ##
طباطبایی، سیدمحمدحسین(1417ﻫ.ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین، قم. ##
غزالی، ابوحامد(بی‌تا)، احیاء العلوم، دارالکتب العربی، بیروت. ##
فرامرز قراملکی، احد(1383ش)، به سوی اخلاق جهانی، مجلۀ کتاب نقد، شمارۀ30، بهار. ##
فیض کاشانی، ملامحسن(1415ﻫ.ق)، تفسیر الصافی، انتشارات الصدر، تهران. ##
قنبری، حسن(1388ش)، دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ، انتشارات دانشگاه ادیان، قم. ##
کلینی، محمد بن یعقوب(1407ﻫ.ق)، الکافی، محقق و مصحح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، دارالکتب الاسلامیه، تهران. ##
کیشیتی، مهن‌سن(1386ش)، هندوئیسم، ترجمه ع. پاشایی، نگاه معاصر، تهران. ##
مجلسی، محمد باقر(1404ﻫ.ق)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل‌الرسول، دارالکتب الاسلامیه، تهران. ‏##
مطهری، مرتضی(1372ش)، عدل الهی، انتشارات صدرا، چاپ هفتم. ##
مکارم شیرازی، ناصر(1374ش)، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران. ##
Bhagavad-gītā As It Is, (translated by: Śrīla Prabhupāda), second edition with few modification, 1972. In site: http://vedabase. com/en/bg. ##
Isha Upanishad, (translated by: Sri Aurobindo), Sri Aurobindo Ashram, the University of Virginia, 1986. ##
Śrīmad-Bhāgavatam, (translated by: Hridayananda dasa Goswami Acaryadeva), Bhaktivedanta Book Trust, the University of Michigan, 1982. ##
David, Kinsley, 1987,narayanan, Vasudha, 2005, devotion, encyclopedia of religion, second edition, tamson gale, second edition, 2005. ##
Jeaneane D. Fowler, Hinduism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, 1997. ##
Kuschel, Karl-Josef& Küng, Hans, Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World's Religions, Continuum International Publishing Group, 1993. ##
Madabhushini Narasimhacharya, Sri Ramanuja, Sahitya Akademi, 2004. ##
Sunil Sehgal, Encyclopedia of Hinduism, Sarup & Sons, 1999. ##
Swami Sivananda,The Bhagavad Gita, edition 7, Islamic Books, 1969. ##