سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

الاهیات اخلاقی مسیحی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. عهد جدید، منشأ اصلی اخلاق مسیحی است. محور تعالیم حضرت عیسی7، ملکوت خدا بود؛ و تحول درونی، شرط ورود به ملکوت تلقی می‌شد. اخلاق مورد نظر پولس، فضیلت‌محور بود و به جای تأکید بر اوامر و نواهی بیرونی، بر درونی شدن اخلاقیات توجه داشت. تعالیم اخلاقی آبای کلیسا بیش‌تر موعظه‌ای، شبانی، مدافعانه و تعلیمی بود. تا حدود هزار سال، علم اخلاق منسجم و نظام‌مندی وجود نداشت؛ حتی اگوستین که با نظریه‌پردازی دربارۀ مفهوم فیض، تأثیر زیادی بر تفکر کلیسا داشت، الاهیات اخلاقی منسجمی طرح نکرد. توماس آکوئینی با رویکردی فلسفی، نظام‌مندترین و مفصل‌ترین مباحث مربوط به فضایل و رذایل را بیان کرد. با این همه، الاهیات اخلاقی، باز هم بخشی از الاهیات به شمار می‌آمد. تا این‌که بعد از شورای ترنت و به‌ویژه با اثر آلفونس لیگوری، الاهیات اخلاقی از الاهیات اعتقادی متمایز شد. با تصویب خطاناپذیری پاپ در شورای اول واتیکان، مرجعیت تعلیمی کلیسا شروع به مداخله در تبیین امور اخلاقی کرد. در دورۀ معاصر نیز با توجه به پیشرفت‌های مسائل صنعتی و پزشکی، موضوعات جدیدی در حوزۀ اخلاق کاتولیک به وجود آمد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformations in the Catholic Ethical Theology

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Meftaah
چکیده [English]

The Christian ethical theology has undergone numerous transformations. The New Testament is considered to be the main origin of Christian ethics. The central theme of Jesus’s teachings was the kingdom of God and the transformation which was considered to be the prerequisite for being granted entrance into God’s kingdom. The ethics, as taught by Paul the Apostle, was based on virtues and it emphasized the internalization of ethical principles rather than the external moral orders and prohibitions. The ethical teachings of the Apostolic Fathers were mostly of preaching, pastoral, defensive, and instructive nature. For almost one thousand years there was no coherent and systematic science of ethics. Even Augustine, who greatly influenced the thoughts of the church by theorizing the concept of perpetual blessing, was not able to present a coherent ethical theology. Later, Thomas Aquinas presented the most systematic and detailed account of moral virtues and vices with a philosophical approach. However, ethical theology was still considered to be a part of theology, until after the Trent council and, particularly, by the influence of Alfonse Ligouri, the ethical theology was separated from doctrinal theology. When the “infallibility of the Pope” was approbated in the first council of the Vatican, the doctrinal authority of the church started interfering in the explanation of the ethical issues. In the contemporary era, and due to the advances in industry and medicine, new topics have arisen in the area of Catholic ethics.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian ethics
  • ethical instructions
  • moral virtues
  • ethical theology
##کونگ، هانس (1384)، تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمۀ حسن قنبری، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم. ##
مکینری، رالف (1387)، اخلاق مسیحی، ترجمۀ محمد سوری و اسماعیل علیخانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. ##
Augustin (2001), Our Lord’s sermon on thre mount, In Nicene and post – Nicene Fathers, ed. By Philip Schaff, Christian Classics Ethernal library, (www. ccel. org). ##
Aquinas, Thomas (1948), Summa Theologica, Christian Classics, New York.
Benedict XVI (Ratzinger) (2009), Paul, Ignatus press. ##
Cessariom O.: (2001), Romanus, Introduction to Moral Theology, the Catholic University of America press. ##
Curran, Charles E. (1987), Christian Ethics, In The Encyclopedia of Religion, ed. By Mircea Eliade, New York. ##
Giertych (2011), Fundemental Moral Theology, Angelicum university note. ##
Grasch, Edward J. (1979), A History of Moral Theology, In principles of catholic theology, ed. By Edward J. Grasch, Alba House, New York. ##
Cessario, O. P., Romanus (1991), The Moral Virtues And Theological Ethics, University of Nuterdame press. ##
Vatican (), Catechism of the Catholiv Church, veritas, 1996. ##
Mackenzie,Ethics and Morality,Encylopedia of Religion and Ethics,Ed.by James Hastings,T&T,1957. ##
Pratt, James Bisset (1903), The Ethics of Augustine, International journal of Ethics, vol. 13, No. 2, The University Chicago press, Jon (www. Jstor. org). ##
Philibert,: J. (2003), Moral Education in New Catholic Encyclopedia, second Edition. ##
Ratzinger, Joseph (2007), Jesus of Nazereth, New York. ##