دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397 
2. قرآن و نظام اخلاقی آن

صفحه 5-46

حسن سراج زاده اصفهانی


3. فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی

صفحه 47-68

سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی