آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مشاهده مقاله 124,290
تعداد مقالات ارسال شده 694
تعداد مقالات پذیرفته شده 70
درصد پذیرش

10

زمان پذیرش (روز)

158

این نشریه تابع اخلاق تالیف و نشر و مقررات cope می باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-200 

4. نقش اراده انسان در محبت از منظر اخلاق اسلامی

صفحه 65-90

انسیه کاشانی؛ محمد رکعی؛ مهدی نصرتیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2383-3025

بانک ها و نمایه نامه ها