آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مشاهده مقاله 127,784
تعداد مقالات ارسال شده 766
تعداد مقالات پذیرفته شده 81
درصد پذیرش

11

زمان پذیرش (روز)

149

این نشریه تابع اخلاق تالیف و نشر و مقررات cope می باشد.

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-350 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها