شماره‌های پیشین نشریه

 

آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مشاهده مقاله 140,020
تعداد مقالات ارسال شده 835
تعداد مقالات پذیرفته شده 102
درصد پذیرش

12

زمان پذیرش (روز)

147

این نشریه تابع اخلاق تالیف و نشر و مقررات cope می باشد.

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 32، شهریور 1401، صفحه 1-216 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان