آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مشاهده مقاله 131,734
تعداد مقالات ارسال شده 805
تعداد مقالات پذیرفته شده 90
درصد پذیرش

11

زمان پذیرش (روز)

148

این نشریه تابع اخلاق تالیف و نشر و مقررات cope می باشد.

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، بهمن 1400، صفحه 1-360 

نقش کمال‌گرایی اخلاقی در تنظیم رفتار مصرفی

صفحه 297-334

20.1001.1.23833025.1400.11.2.10.5

سیدکاظم موسوی؛ محمدتقی سبحانی نیا؛ سید رضا حسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها