نویسنده = محمدهانی جعفریان
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی دربارۀ ماهیت گزاره‌های زبان اخلاق سینوی: بدیهی یا مشهور؟

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-46

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی


2. اعتمادگرایی اخلاقی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-70

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی