کلیدواژه‌ها = عملکرد­سازمانی
تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 81-107

اسدالله احمدی؛ عبدالله توکلی؛ علی آقاپیروز