دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 22، خرداد 1401، صفحه 1-200 (نشریه « اخلاق وحیانی» از این شماره، مجدد در قالب فصل نامه منتشر می شود. ) 
سلوک اخلاقی بازتابیده در روایات جابر جعفی

صفحه 67-105

20.1001.1.23833025.1401.11.3.3.4

محمداسماعیل محمدی‌تبار؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی