جلسه پنجم هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی در محضر آیت الله جوادی آملی

جلسه پنجم هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی در محضر آیت الله جوادی آملی

در ادامه جلسات هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی و به مناسبت مقاله "فلسفه اخلاق از منظر استاد جوادی آملی" جلسه ای با حضور نویسنده و اعضا در محضر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در تاریخ 4 آبان ماه برگزار شد و نویسنده مقاله توضیحاتب ارائه نموده و ابهامات و پرسش های خود را از حضرت استاد مطرح نموده و ایشان بیاناتی فرمودند.

مشروح جلسه در سایت اطلاع رسانی اسرا قابل دریافت و مشاهدا است.