دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1393 
4. نقش و جایگاه عقل در اخلاق از منظر فارابی

صفحه 81-98

سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا