دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-192 
3. اعتمادگرایی اخلاقی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

صفحه 57-70

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی