دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-176 
2. «اخلاق وحیانى»

صفحه 13-28

آیت الله جوادی آملی