دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی از دیدگاه عبدالله جوادی آملی و محمّد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سیدهاشم گلستانی؛ محسن آزاد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی