کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
پژوهشی دربارۀ ماهیت گزاره‌های زبان اخلاق سینوی: بدیهی یا مشهور؟

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 29-46

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی


اعتمادگرایی اخلاقی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 57-70

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی